Konkursansökan

Vi hjälper dig som behöver ansöka om, eller har blivit ansökt i konkurs

Konkurs

Personlig konkurs

Har man som privatperson stora ekonomiska problem som man inte ser en lösning på dessa finns det möjlighet att ansöka om personlig konkurs. För att det skall genomföras måste man först utreda om det finns någon möjlighet att istället betala tillbaka de skulder man har genom utmätning. En utmätning innebär att man går igenom personens tillgångar och ser vad som kan säljas för att betala av skulderna samt om det kan vara möjligt att istället komma överens med borgenärerna om en avbetalningsplan för att på så sätt lösa skulderna. En konkurs är att se som en sista utväg när det inte går att lösa skulderna på ovanstående sätt inom en rimlig tid.

När någon försätts i personlig konkurs har personen vissa rättigheter gällande sin egendom. Sådant som anses nödvändigt för personligt bruk och för att kunna upprätthålla en dräglig levnadsstandard får man behålla såsom kläder och nödvändiga möbler samt vissa föremål som kan anses ha stort personligt värde, till exempel en vigselring. I övrigt får personen inte äga något av ekonomiskt värde som skulle kunna användas för att betala av skulden.

När en person försätts i personlig konkurs är det konkursförvaltaren som avgör hur mycket pengar personen får behålla av sin ordinarie inkomst. Pengarna skall räcka till att täcka personens och dennes familjs underhåll. Allt som tjänas utöver detta skall gå till att betala tillbaka skulderna.

När en person är försatt i personlig konkurs får han eller hon inte försätta sig i ytterligare skuld eller träffa avtal av ekonomisk natur. Personen får inte bedriva en yrkesmässig rörelse (undantaget är jordbruk).

Det tillkommer dessutom ytterligare begränsningar som att personen måste vara anträffbar för konkursförvaltaren och måste upplysa denne om personen byter vistelseort. Anser man att det finns risk för att personen avviker till annan ort eller utomlands kan det tillkomma ytterligare begränsningar såsom att personen fråntas sitt pass.

Kort sagt så utgör en personlig konkurs en stor begränsning av den personliga friheten fram till att skulden har betalats av.

Konkursansökan för juridiska personer

Konkurs för en juridisk person skiljer sig något från en personlig konkurs. Här är det ett företag, en förening, ett dödsbo eller liknande som har ett ekonomiskt obestånd, inte de personer som arbetar för den juridiska personen. Den juridiska personen är alltså ansvarig för de tillgångar och skulder som uppstår. Som exempel kan man ta ett företag som går med förlust på grund av dålig försäljning samtidigt som man står i skuld till en leverantör. Här kan skulden i normalfallet regleras exempelvis genom försäljning av lagret vid en konkurs, utan att personerna som äger företaget (förutsatt att det handlar om ett aktiebolag och inte ett handelsbolag eller en enskild firma där ägarna alltid är personligt ansvariga) får ett personligt ansvar för skulderna.

Det finns dock vissa undantag till detta. Om en företrädare för ett företag uppsåtligen har handlat grovt oaktsamt med företagets ekonomi på ett sätt som har lett fram till konkurs kan personen hållas ansvarig även privat. Det kan exempelvis gälla en ledamot i styrelsen för ett företag eller annan person som har haft ett stort ansvar för ekonomiska beslut. Personen kan då bli skyldig att betala företagets skulder till eventuella borgenärer eller Skatteverket.

Vid konkurs i ett dödsbo brukar inget personligt ansvar krävas av dödsbodelägarna, förutsatt att dessa inte har tagit ut tillgångar innan dödsboets skulder har reglerats.

Om du har ett företag som inte går bra är det alltid bättre att ta beslutet att upplösa företaget innan det går så långt att så stora skulder genereras att företaget försätts i konkurs. Vi erbjuder juridisk rådgivning för företag och kan hjälpa dig att se över vilken lösning som är bäst för dig. En redovisningsfirma kan också hjälpa dig med ekonomiska prognoser och kalkyler om du själv känner att det är svårt att få överblick över företagets ekonomi och huruvida det kan vara möjligt att vända på resultatet till det bättre igen.

Om en juridisk person försätts i konkurs anses den normalt sett som upplöst när konkursen har avslutats. Det går alltså inte att starta upp ett företag under samma namn och organisationsnummer igen efter att det har gått i konkurs.

Så avslutas en konkurs

Konkursen anses avslutad när skulderna har betalats tillbaka och tingsrätten beslutar att avskrivning av konkursen vinner laga kraft. Konkursförvaltaren lämnar i samband med detta in en slutredovisning som är en offentlig handling.

Om det skulle finnas några brister finns det möjlighet att lämna in en stämningsansökan mot konkursförvaltaren för att få dessa reglerade. Talan måste väckas inom tre månader.

Har du ytterligare frågor om konkurs eller konkursansökan. Varmt välkommen att kontakta oss!

Låt oss hjälpa dig med din konkursansökan