Konkurs

Konkursansökan för juridiska personer

Konkurs för en juridisk person skiljer sig något från en personlig konkurs. Här är det ett företag, en förening, ett dödsbo eller liknande som har kommit på ett ekonomiskt obestånd, inte de personer som arbetar för den juridiska personen (företaget). Den juridiska personen (företaget) är alltså i regel ansvarig för de tillgångar och skulder som uppstår. 

Som exempel kan man ta ett företag som går med förlust på grund av dålig försäljning samtidigt som man står i skuld till en leverantör. Här kan skulden i normalfallet regleras exempelvis genom försäljning av lagret vid en konkurs, utan att personerna som äger företaget – förutsatt att det handlar om ett aktiebolag och inte ett handelsbolag eller en enskild firma där ägarna alltid är personligt ansvariga – ska stå ansvariga personligen för skulderna.

Det finns dock vissa undantag till detta. Om en företrädare för ett företag uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet misskött företagets ekonomi på ett sätt som har lett fram till konkurs kan personen hållas ansvarig även privat. Det kan exempelvis gälla en ledamot i styrelsen för ett företag eller annan person som har haft ett stort ansvar för ekonomiska beslut. Personen kan då bli skyldig att betala företagets skulder till eventuella borgenärer eller Skatteverket. Vid konkurs i ett dödsbo brukar inget personligt ansvar krävas av dödsbodelägarna, förutsatt att dessa inte har tagit ut tillgångar innan dödsboets skulder har reglerats. 

konkursansökan

Upplösning av företag

Om du har ett företag som inte går bra är det alltid bättre att ta beslutet att upplösa företaget innan det går så långt att så stora skulder byggs upp. Vi erbjuder juridisk rådgivning för företag och kan hjälpa dig att se över vilken lösning som är bäst för dig. En redovisningsfirma kan också hjälpa dig med ekonomiska prognoser och kalkyler om du själv känner att det är svårt att få överblick över företagets ekonomi och huruvida det kan vara möjligt att vända på resultatet till det bättre igen.

Så avslutas en konkurs

Konkursen anses avslutad när skulderna har betalats tillbaka och tingsrätten beslutar att avskrivning av konkursen vinner laga kraft. Konkursförvaltaren lämnar i samband med detta in en slutredovisning som är en offentlig handling.

Varmt välkommen att kontakta oss! 

Låt oss hjälpa dig med din konkursansökan